Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny projektu „AUTYZM-REHABILITACJA-SAMODZIELNOŚĆ”

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „AUTYZM-REHABILITACJA-SAMODZIELNOŚĆ” współfinansowanego przez PFRON, realizowanego w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” o zlecenie realizacji zadań ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Koszt usługi oszacowano poniżej 14 000 euro, w związku z powyższym zgodnie z procedurami realizacji projektu nie stosuje się zasady konkurencyjności, nie przewiduje się również postępowania w trybie zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny (II Rok)

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Oświadczenie o bezstronności

Zał. 3 Wykaz osób

Zał. 4 Wykaz usług

Zał.5 Oświadczenie o niekaralności

Zał. 6 Umowa wzór

Oświadczenie o bezstronności i niezależności