Punkt konsultacyjny

Nasza oferta w ramach Konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych i poradnictwa pedagogicznego obejmuje:

  • przeprowadzenie pogłębionego wywiadu z rodzicami lub opiekunami dziecka, ankieta i dokumenty dla rodziców: Ankieta dla rodziców KONSULTACJE DIAGNOSTYCZNE – POBIERZ
   Zgoda i klauzula RODO rodzic lub opiekun prawny KONSULTACJE – POBIERZ
   Zgoda i klauzula RODO beneficjent dziecko lub osoba ubezwłasnowolniona KONSULTACJE – POBIERZ
   Zgoda i klauzula RODO beneficjent dorosły nieubezwłasnowolniony KONSULTACJE – POBIERZ
  • przeprowadzenie wywiadu z klientem, jeśli jest to osoba co najmniej kilkunastoletnia, porozumiewająca się werbalnie,
  • analizę dokumentacji,
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznej pod kątem funkcjonowania poznawczego, społecznego, komunikacji oraz zaburzeń sensorycznych, badanie testem Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) lub Profilem Edukacyjnym dla Młodzieży i Dorosłych (TTAP),
  • badanie Protokołem obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 ( LINK –CENNIK)
  • przygotowanie programów terapeutycznych: stymulacyjnego i edukacyjnego oraz wskazówek do pracy w środowisku domowym oraz poza nim,
  • konsultacje z psychologiem dla rodziców i opiekunów,
  •  wystawianie zaświadczeń i opinii pedagogicznych,
  • opracowanie i omówienie dokumentacji,
  • podsumowanie konsultacji z rodzicami/opiekunami,
  • prowadzenie konsultacji telefonicznych z rodzicami, pedagogami szkolnymi i nauczycielami,
  • w miarę możliwości organizacyjnych konsultacje z pedagogami szkolnymi i nauczycielami, wizyty w szkołach,
  • udzielanie pomocy, w miarę potrzeb i możliwości, w sytuacjach trudnych w domu i placówce, w której przebywa dziecko,
  • W ramach Punktu na miarę możliwości organizacyjno-finansowych Ośrodka może być organizowane poradnictwo prawne i inne poradnictwo lub konsultacje przydatne rodzinom lub opiekunom osób z autyzmem. Poradnictwo prawne skierowane jest wyłącznie do rodziców podpieczonych ośrodka. Zapisy i szczegóły w sekretariacie Ośrodka.

NASI KONSULTANCI: 

 • Małgorzata Polańska-Matz.   Nauczyciel mianowany. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna- Rewalidacja Upośledzonych Umysłowo,  Pomagisterskie Studium  Logopedyczne oraz Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom Fundacji Synapsis. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu i nie tylko. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie pedagogicznej.

 

 • Paulina Hartman – ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uczestniczyła w wielu szkoleniach dotyczących terapii i wsparcia osób z ze spektrum autyzmu, m.in.:  Kurs Multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu, Terapia ręki, muzykoterapia, Trening Umiejętności Społecznych,  Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą C. Delacato,  Zachowania Trudne u Osób z Autyzmem,  Wczesna diagnoza autyzmu,  Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne . Jest osobą z wieloletnią praktyką, która zajmuje się diagnozą za pomocą testu ADOS-2 i dodatkowo posiada uprawnienia do przeprowadzania wywiadu do diagnozy autyzmu ADI-R.
 •  

  Prowadzimy konsultacje nieodpłatne (realizowane dla Beneficjentów projektów, zależne od pozyskanych funduszy), oraz odpłatne ( LINK –CENNIK)

  W przypadku zainteresowania konsultacjami, prosimy o kontakt z sekretariatem ośrodka:
  tel. 91 433-64-45, 91 488 56 02 (poniedziałek – piątek 8.00-16.00)

  OBECNIE NA TERENIE PLACÓWKI, JAK TEŻ PODCZAS KONSULTACJI, OBOWIĄZUJE OSŁONIĘCIE NOSA I UST MASECZKĄ.