OREW – Szkoła

TRWA NABÓR UCZNIÓW  NA ROK SZKOLNY 2024/2025 (II ETAP EDUKACYJNY) 

 

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem został założony we wrześniu 1996. Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia specjalnego (typ: ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy), która znajduje się pod nadzorem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Obejmujemy swoim oddziaływaniem dzieci, młodzież i osoby dorosłe z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 6 do 24 r.ż., a także ich rodziny.

Nasi uczniowie mają możliwość realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, podjęcia obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki na etapie szkoły podstawowej (I-VIII)  oraz  na etapie szkoły ponadpodstawowej (szkoła przysposabiająca do pracy) oraz zajęć rewalidacyjnych dla osób w stopniu głębokim do 25 r.ż. Pracujemy w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, które są opracowane zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowywane do potrzeb oraz możliwości naszych uczniów.

Zajęcia w naszej placówce odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. W tym czasie realizujemy indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne oraz terapeutyczne.

Nasi uczniowie korzystają z cotygodniowych zajęć, które odbywają się poza terenem placówki: zajęcia na basenie, wspinaczka na sztucznej ścianie, a w okresie jesiennym i wiosennym – zajęcia hipoterapii. Raz w roku wyjeżdżamy na kilkudniową wycieczkę. Cyklicznie uczestniczymy w wyjściach kulturalnych (m.in. do kina, teatru, muzeum itp.) oraz organizujemy imprezy okolicznościowe i rekreacyjne (np. przyjęcia urodzinowe naszych uczniów, spotkanie wigilijne oraz wielkanocne, rajdy, zabawy karnawałowe).

W celu wykorzystania potencjalnych możliwości naszych uczniów nasze działania opieramy na indywidualnym wsparciu terapeutycznym, które zakłada włączanie w zajęcia grupowe.

Rodzaje zajęć indywidualnych oferowanych w placówce:

• realizacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
• terapia logopedyczna,
• integracja sensoryczna (SI),
• neuroterapia – trening EEG Biofeedback,
• terapia ręki,
• masaż klasyczny i relaksacyjny,
• masaż metodą taktylną,
• stymulacja sensoryczna metodą Carla Delacato.

Rodzaje zajęć grupowych oferowanych w placówce:
• arteterapia,
• dogoterapia,
• hipoterapia,
• Poranny Krąg – stymulacja polisensoryczna wg pór roku,
• programy aktywności M. CH. Knillów,
• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
• terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata,
• wspinaczka na sztucznej ścianie,
• zajęcia muzyczno-ruchowe,
• zajęcia uspołeczniające,
• zajęcia w basenie.

Kandydaci mają możliwość skorzystania z dni adaptacyjnych, których celem jest ułatwienie bezstresowego wkroczenia w rolę ucznia. Podczas zajęć kandydaci poznają placówkę, terapeutów i innych pracowników ośrodka. Mają okazję uczestniczyć w zajęciach muzyczno-ruchowych, plastycznych i edukacyjnych oraz zajęciach terapeutycznych.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
• orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną (autyzm, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
• orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
• wypełniony wniosek do pobrania tutaj.