Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)

Wczesne rozpoznanie autyzmu i szybkie podjęcie specjalistycznej terapii stwarza szansę na optymalny rozwój dziecka oraz zapobiega późniejszym deficytom przedszkolno – szkolnym. Głównym celem zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju skierowane jest do dzieci od urodzenia aż do momentu podjęcia nauki w szkole. Dzieci przyjmowane są na zajęcia w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na wniosek rodzica.

W zależności od indywidualnych potrzeb i zaleceń w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju proponujemy zajęcia indywidualne:

• zajęcia edukacyjno-terapeutyczne (w trakcie których realizujemy sekwencje stymulacyjne metodą C. Delacato oraz zajęcia edukacyjne wg programu TEACCH – Program terapii i edukacji dzieci z autyzmem oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji),
• zajęcia Integracji Sensorycznej (SI),

• terapię logopedyczną.

Uzupełnieniem jest oferta zajęć w grupach:

• zajęcia muzyczno-ruchowe (mające na celu uspołecznianie i zabawy z rówieśnikami),
• dogoterapia,
• hipoterapia.

W procesie wczesnego wspomaganie rozwoju najważniejsze jest rozwijanie zdolności i potencjalnych możliwości dziecka, jednak fundamentalne znaczenie ma również efektywne włączanie się rodzica w proces terapii swojego dziecka. Współpracujemy z rodzicami poprzez udzielanie porad i wskazówek, w jaki sposób pracować z dzieckiem na co dzień.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
• opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
• orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
• wypełniony wniosek do pobrania tutaj.