Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.kta.szczecin.pl

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.kta.szczecin.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo,.

Niektóre dokumenty, które opublikowaliśmy na stronie internetowej są niedostępne cyfrowo.

Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,.

Niezgodności wymienione w deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Dokładamy jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądark.

 

Dostępność architektoniczna

Adres:
ul. Montwiłła 2, 71-601 Szczecin
Wejście do budynku
Zastosowane zostało oznaczenie kontrastową farbą, taśmą krawędzi schodów i drzwi.

Dla osób poruszających się na wózkach istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na użycie schodołazu.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
Placówkę wyposażono w tablice z rozkładem pomieszczeń, oznaczono wewnątrz i na zewnątrz, w tym numerem telefonu oraz adresem email, pod którym można skontaktować się z pracownikiem, który udzieli pomocy, instruktażu lub wyjdzie na zewnątrz.

W okolicy siedziby znajduje się miejsce parkingowe przewidziane dla osób niepełnosprawnych przy ul. Swarożyca 12.

Informacje dla osób głuchoniemych, niewidomych i słabowidzących

Jeżeli jesteś osobą głuchoniemą, niewidomą lub słabowidzącą i potrzebujesz wsparcia przewodnika lub tłumacza języka migowego zgłoś nam taką potrzebę wcześniej (3 dni robocze) pod numerem telefonu: 535 002 917 (kontakt także SMS) lub adresem e-mai: ktaszczecin@kta.szczecin.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Paciejewska, ktaszczecin@kta.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 488 56 02, 535 002 917. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Wspierają nas