Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny projektu „AUTYZM-REHABILITACJA-SAMODZIELNOŚĆ”

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „AUTYZM-REHABILITACJA-SAMODZIELNOŚĆ” współfinansowanego przez  PFRON, realizowanego w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” o zlecenie realizacji zadań ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Koszt usługi oszacowano poniżej 14 000 euro, w związku z powyższym zgodnie z procedurami realizacji projektu nie stosuje się zasady konkurencyjności, nie przewiduje się również postępowania  w trybie zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny (III Rok)
Zał.1 Formularz ofertowy
Zał.2 Oświadczenie o bezstronności
Zał.3 Wykaz osób
Zał.4 Wykaz usług
Zał.5 Oświadczenie o niekaralności
Zał.6 Umowa wzór