INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

NA REALIZACJĘ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przebudowa lokalu Dziennego Ośrodka Terapeutyczno- Edukacyjnego dla Osób z Autyzmem”

ul. Swarożyca 6/13, Szczecin

Zamawiający Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie działając na mocy art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

 1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.09.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego przy ul. Montwiłła 2, 71-601 Szczecin

 2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 202.869,76 zł brutto

 3. Do wyznaczanego terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta:

  Nr oferty

  Nazwa
  (firma)
  i adres wykonawcy

  Cena

  Okres gwarancji

  Warunki płatności

  1.

  KONSBUD Robert Stefan

  341.138,99

  złotych brutto

  36

  Zgodnie
  z istotnymi postanowieniami umowy