Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie  informuje, iż do
postępowania przystąpiło 6 podmiotów. Jeden oferent nie przeszedł weryfikacji
formalnej. Do oceny merytorycznej przeszło 5 ofert.

Przedmiotem zamówienia było Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.
„DRABINA DO SAMODZIELNOŚCI” współfinansowanego przez PFRON,
realizowanego w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” o zlecenie
realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Komisja ofertowa w dniu 30.01.2024 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.
Najwyższą ilość punktów – 100 – otrzymała  firma AB Audyt Artur Bołdak, składając
ofertę o wartości 6 396,00 zł brutto.