INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szczecin, dnia 03.10.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA REALIZACJĘ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Przebudowa lokalu Dziennego Ośrodka Terapeutyczno- Edukacyjnego dla Osób z Autyzmem”
ul. Swarożyca 6/13, Szczecin

Zamawiający Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie działając na mocy art.. 92ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Lp

Kryterium

Waga

1

Cena oferty brutto (C)

80 %

2

Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G)

20%

Razem

100 %

 

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została rozpatrzona zgodnie z ustalonymi kryteriami:

Nr oferty

Nazwa
(firma)
i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium – cena (80%)

Liczba uzyskanych punktów w kryterium – okres gwarancji jakości (20%)

Łączna liczba uzyskanych punktów

1.

KONSBUD Robert Stefan

ul. Beżowa 52/3, 70-781 Szczecin

80

20

100