Zaproszenie do udziału w projekcie „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych”

Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej w partnerstwie z Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Fundacją Nauka dla Środowiska oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej realizuje projekt pn. Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych, współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Program skierowany jest do osób o niskim dochodzie (771zł przy gospodarstwie wieloosobowym; 951zł przy gospodarstwie jednoosobowym) oraz osób zależnych (osoby starsze, niepełnosprawne, w jakimś sensie niesamodzielne, wymagające pomocy).
W ramach projektu oferujemy:
– sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
– likwidowanie barier architektonicznych w miejscach zamieszkania,
– przewóz osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę,
– nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne,
– korzystanie z wypożyczalni sprzętu wspomagającego,
– poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,
– szkolenia dla opiekunów faktycznych,
– opieka wytchnieniowa (na czas wyjazdu służbowego opiekuna, remontu itp.)
– wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (szkolenia, doradztwo, pomoc psychologiczna, grupy samopomocowe)

Zgłoszenia oraz więcej informacji pod adresem rodzina@caritas.pl oraz pod numerami:
Magdalena Pasiowiec – tutor projektu: 573 275 141,
Anna Garbowska – tutor projektu: 500 300 813,
Joanna Zembal – koordynator projektu: 607 790 637.