Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny projektu „Z AUTYZMEM – W DRODZE DO SAMODZIELNOŚCI”

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Z AUTYZMEM – W DRODZE DO SAMODZIELNOŚCI”  współfinansowanego przez PFRON, realizowanego w ramach  konkursu 2/2016: „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”, o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Koszt usługi oszacowano poniżej 14 000 euro, w związku z powyższym zgodnie z procedurami realizacji projektu nie stosuje się zasady konkurencyjności, nie przewiduje się również postępowania  w trybie zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zał.1 Formularz ofertowy

Zał.2 Oświadczenie o bezstronności

Zał.3 Wykaz osób

Zał.4 Wykaz usług

Zał.5 Oświadczenie o niekaralności

Zał.6 Umowa wzór

Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny (II Rok)