Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny projektu „DRABINA DO SAMODZIELNOŚCI”

 

 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „DRABINA DO SAMODZIELNOŚCI” współfinansowanego przez PFRON, realizowanego w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Koszt usługi oszacowano poniżej 30 000 euro, w związku z powyższym zgodnie z procedurami realizacji projektu nie stosuje się zasady konkurencyjności, nie przewiduje się również postępowania w trybie zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Zał. 3 Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i niekaralności

Zał. 4 Wykaz osób wykonujących zamówienie

Zał. 5 Wykaz usług

Zał. 6 Umowa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wzór

Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny (II Rok)

 

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie  informuje, iż do
postępowania przystąpiło 6 podmiotów. Jeden oferent nie przeszedł weryfikacji
formalnej. Do oceny merytorycznej przeszło 5 ofert.

Przedmiotem zamówienia było Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.
„DRABINA DO SAMODZIELNOŚCI” współfinansowanego przez PFRON,
realizowanego w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” o zlecenie
realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Komisja ofertowa w dniu 30.01.2024 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.
Najwyższą ilość punktów – 100 – otrzymała  firma AB Audyt Artur Bołdak, składając
ofertę o wartości 6 396,00 zł brutto.