Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie  informuje, iż do postępowania przystąpiły 4 podmioty. Jeden oferent nie przeszedł weryfikacji formalnej. Do oceny merytorycznej przeszły 3 oferty.

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „AUTYZM-REHABILITACJA-SAMODZIELNOŚĆ” współfinansowanego przez  PFRON, realizowanego w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”,  o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Komisja ofertowa w dniu 16.02.2022 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Najwyższą ilość punktów – 100 – otrzymała  firma Marketing Konsulting „Pająk i Partnerzy” Mirosław Pająk, składając ofertę o wartości 3.690,00 zł brutto.