Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie informuje, iż do postępowania przystąpiły 4 podmioty. Jeden oferent nie przeszedł weryfikacji formalnej. Do oceny merytorycznej przeszły 3 oferty.
Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „AUTYZM-REHABILITACJA-SAMODZIELNOŚĆ” współfinansowanego przez PFRON, realizowanego w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Komisja ofertowa w dniu 15.02.2021 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Najwyższą ilość punktów – 100 – otrzymała firma Marketing Konsulting „Pająk i Partnerzy” Mirosław Pająk, składając ofertę o wartości 3.198,00 zł brutto.