Szkoła

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem został założony we wrześniu 1996. Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia specjalnego (typ: ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy), która znajduje się pod nadzorem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Obejmujemy swoim oddziaływaniem dzieci, młodzież i osoby dorosłe z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 6 do 24 r.ż., a także ich rodziny.

Nasi uczniowie mają możliwość realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, podjęcia obowiązku szkolnego na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz prawa do nauki na etapie szkoły ponadgimnazjalnej (szkoła przysposabiająca do pracy) oraz zajęć rewalidacyjnych dla osób w stopniu głębokim do 25 r.ż. Pracujemy w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, które są opracowane zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowywane do potrzeb oraz możliwości naszych uczniów.

Zajęcia w naszej placówce odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. W tym czasie realizujemy indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne oraz terapeutyczne.

Nasi uczniowie korzystają z cotygodniowych zajęć, które odbywają się poza terenem placówki: zajęcia na basenie, wspinaczka na sztucznej ścianie, a w okresie jesiennym i wiosennym – zajęcia hipoterapii. Raz w roku wyjeżdżamy na kilkudniową wycieczkę. Cyklicznie uczestniczymy w wyjściach kulturalnych (m.in. do kina, teatru, muzeum itp.) oraz organizujemy imprezy okolicznościowe i rekreacyjne (np. przyjęcia urodzinowe naszych uczniów, spotkanie wigilijne oraz wielkanocne, rajdy, zabawy karnawałowe).

W celu wykorzystania potencjalnych możliwości naszych uczniów nasze działania opieramy na indywidualnym wsparciu terapeutycznym, które zakłada włączanie w zajęcia grupowe.

Rodzaje zajęć indywidualnych oferowanych w placówce:

• realizacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
• terapia logopedyczna,
• integracja sensoryczna (SI),
• neuroterapia – trening EEG Biofeedback,
• terapia ręki,
• masaż klasyczny i relaksacyjny,
• masaż metodą taktylną,
• stymulacja sensoryczna metodą Carla Delacato.

Rodzaje zajęć grupowych oferowanych w placówce:
• arteterapia,
• dogoterapia,
• hipoterapia,
• Poranny Krąg – stymulacja polisensoryczna wg pór roku,
• programy aktywności M. CH. Knillów,
• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
• terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata,
• wspinaczka na sztucznej ścianie,
• zajęcia muzyczno-ruchowe,
• zajęcia uspołeczniające,
• zajęcia w basenie.

Kandydaci mają możliwość skorzystania z dni adaptacyjnych, których celem jest ułatwienie bezstresowego wkroczenia w rolę ucznia. Podczas zajęć kandydaci poznają placówkę, terapeutów i innych pracowników ośrodka. Mają okazję uczestniczyć w zajęciach muzyczno-ruchowych, plastycznych i edukacyjnych oraz zajęciach terapeutycznych.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
• orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną (autyzm, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
• orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
• wypełniony wniosek do pobrania tutaj.