Misja

Misją Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Szczecinie jest inicjowanie i organizowanie działań społecznych, obywatelskich i profesjonalnych w celu zapewnienia wszechstronnej, systemowej pomocy osobom z autyzmem oraz ich rodzinom.

Działalność stowarzyszenia skierowana jest do osób dotkniętych autyzmem oraz ich rodzin.

Cele i formy prowadzonej działalności:

• animowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z autyzmem oraz ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, terapii, rehabilitacji, edukacji, opieki, wychowania, warunków socjalnych oraz adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych,
• upowszechnianie wiedzy o autyzmie i sposobach jego leczenia,
• wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób z autyzmem,
• organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze rehabilitacyjno -opiekuńczym oraz rehabilitacyjno – terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
• propagowanie problematyki autyzmu w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w celu zaktywizowania społeczeństwa na rzecz osób z autyzmem,
• rozwijanie samopomocowego ruchu wśród rodzin, w których żyją osoby z autyzmem,
• współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia i oświaty, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi, uczelniami wyższymi itp. na rzecz osób z autyzmem,
• pozyskiwanie a następnie odpowiednie dysponowanie zgromadzonymi zasobami finansowymi, pochodzącymi z dotacji państwowych i społecznych, darowizn i zapisów, składek członkowskich,
• organizowanie imprez okazjonalnych, obozów, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów o charakterze rodzinnym dla dzieci i dorosłych,
• prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej wspólnie z innymi placówkami służby zdrowia i oświaty, organizacjami społecznymi.